Consiliul Baroului Ialomița

Consiliului baroului este alcătuit din:
Turache Aurelia Ramona

Turache Aurelia Ramona

Decan

Telefon:0723.398.155

Email:ramonaturache@yahoo.com


Zota Simona Mihaela

Prodecan

Telefon: 0744.895.136

Email: lghn_sin@yahoo.com

Membrii Consiliului Baroului Ialomița sunt aleși pe o perioadă de 4 ani dintre avocații care au o vechime continuă în profesie de minimum 8 ani. Decanul și prodecanul se includ în acest număr.

Consiliul baroului are următoarele atribuții:

 1. adoptă hotărâri pentru aplicarea și respectarea prevederilor prezentei legi și ale statutului profesiei;
 2. duce la îndeplinire hotărârile Consiliului UNBR și ale adunării generale a baroului;
 3. întocmește, modifică și dă publicității tabloul anual al avocaților, membri ai baroului, și îl comunică celor în drept;
 4. adoptă măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar și deontologic, pentru soluționarea sesizărilor și reclamațiilor, în condițiile prevăzute de lege și de statutul profesiei;
 5. verifică și constată îndeplinirea condițiilor legale ale cererilor de primire în profesie și aprobă primirea în profesie cu examen sau cu scutire de examen;
 6. hotărăște asupra stării de incompatibilitate și asupra încetării acesteia;
 7. soluționează cererile de transfer în conformitate cu prevederile legii și ale statutului profesiei;
 8. verifică și constată dacă actele privind constituirea, modificarea și schimbarea formelor de exercitare a profesiei, precum și convențiile de grupare sau de conlucrare profesională îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și de statutul profesiei. Organizează și ține evidența acestora;
 9. coordonează activitatea filialelor sau sucursalelor Casei de Asigurări a Avocaților din raza de competență;
 10. organizează conferințele de stagiu, cercurile de studii și editează publicațiile baroului;
 11. organizează și îndrumă activitatea serviciilor de asistență juridică din județ, potrivit legii și statutului profesiei;
 12. sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor disciplinare ale avocaţilor;
 13. suspendă din exercitarea profesiei, pe durata neplăţii taxelor, avocatul care nu achită taxele şi contribuţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei timp de 3 luni de la scadenţa acestora, dacă a fost avertizat despre neplată şi nu s-a conformat obligaţiei;
 14. soluţionează contestaţiile împotriva deciziei decanului privind onorariile;
 15. stabileşte cota de contribuţie a avocaţilor la bugetul baroului;
 16. acceptă donaţiile şi legatele făcute baroului;
 17. aprobă statul de funcţii şi angajează personalul baroului;
 18. întocmeşte proiectul de buget anual, pe care îl supune adunării generale şi administrează patrimoniul baroului;
 19. prezintă anual adunării generale, spre aprobare, raportul de activitate a consiliului şi a decanului, de gestiune curentă şi de gestionare a patrimoniului baroului;
 20. alege prodecanul baroului;
 21. soluţionează plângerile şi contestaţiile împotriva deciziilor decanului baroului;
 22. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau hotărâte de Consiliul U.N.B.R. ori de biroul executiv al U.N.B.R.
Membrii consiliului baroului:

Bideaua Daniela Elisa

membru

Telefon: 0726.947.609

Covașă Nicolae Alin

membru

Telefon: 0723.723.881

Mihalache Liliana Roxana

membru

Telefon: 0721.512.602

NituAdriana

membru

Telefon: 0745.170.188

Stroe Marian

membru

Telefon: 0721.367.804

 

 

Departamentele Baroului Ialomița

Prin hotărîrea consiliului baroului numărul 3 din 15.05.2015, au fost înființate următoarele departamente în cadrul Baroului Ialomița:

Departamentul relații publice, mass-media, comunicare, publicitate, relații internaționale

– Consilier coordonator avocat Turache Aurelia Ramona

Departamentul stagiari, pregătire continua profesională, protocol și organizare evenimente

Consilier coordonator avocat  Stroe Marian

Departament coordonare activitate filiala Ialomița—Casa de asigurări a avocaților

Consilier coordonator avocat Nițu Adriana

Departamentul reclamații, petiții, sesizări, apărarea profesiei

Consilier coordonator: avocat Zota Simona Mihaela.

Departament deontologie, apărarea profesiei, mediere, arbitraj

Consilier coordonator avocat Bideaua Daniela Elisa

%d blogeri au apreciat: